Om Ellen Keyskolan

Om oss

Ellen Keyskolan är en grundskola för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. För de lägre klasserna finns en välfungerande fritidshemsverksamhet.  På Ellen Keyskolan följer vi den statliga läroplanen Lgr 22 men arbetar enligt waldorfpedagogiken, som är en alternativ pedagogisk inriktning. Skolan har ändamålsenliga lokaler i en vacker sekelskiftesbyggnad omgiven av ett stort rekreationsområde på höjden i Bromsten.

Våra engagerade lärare möter eleverna individuellt där de befinner sig i sin utveckling.  Syftet är att skapa livslång lust till lärande genom nyfikenhet, förundran och engagemang. Klassläraren följer klassen upp i åldrarna och har ansvar för ett helhetstänkande som genomsyrar undervisningen och har som mål att skapa en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Läraren bemöter varje dag eleverna individuellt i klassrumsdörren med en personlig hälsning.

I återkommande aktiviteter på skolan har föräldrar medansvar och deltar aktivit, vilket skapar gemenskap i den egna klassen och på hela skolan. Waldorfskolans värdegrund vilar på hänsyn och ansvarstagande som innebär respekt för alla människor och naturen, vårt livsrum. ”Hela människan” går i skolan – inte bara huvudet!

Pedagogiken har stort fokus på estetiska lärprocesser i samverkan med de teoretiska ämnena. Teori, hantverk och konst genomtränger alla skolämnen och låter flera sinnen stimuleras samtidigt i kunskapandet, vilket gör lärostoffet mer levande.

I Sverige är waldorfkursplanen avstämd mot de statligt reglerade förordningarna i skollag och grundskolans läroplan, Lgr22. Eleverna deltar i de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. De goda resultaten vid de nationella proven visar på kvalitet när det gäller kärnämneskunskaper. Efter avslutad grundskola är eleverna behöriga att söka nationella gymnasieprogram.

På skolan har även kulturskolan lokaler https://kulturskolan.stockholm.se

Mobilfri skola

På skolan har vi mobilförbud. Eleverna lämnar in mobilerna varje morgon till sina lärare och får tillbaka dem vid skolans slut. Även anna elektronisk utrustning, så som exempelvis mobilklockor, ska lämnas in eller stängas av av vårdnadshavaren under skoltid.  Om eleven inte följer reglerna beslutar skolan om åtgärder.

Historia

År 1984 kom den praktfulla byggnaden på Bromstens höga klippa att bli Ellen Keyskolans nya hem, efter att ha vuxit ur sina lokaler i Ör, i Sundbyberg. Lekskolan Lilla Ellen Key följde med till Spånga, till Wärsta gård, numera i nya lokaler. Ellen Keyskolan startade 1981 i Ör.

Den praktfulla byggnaden ritades av Fritz Eckert och uppfördes 1902 av bankir Carl Cervin. Den byggdes för att unga flickor skulle få hjälp och utbildning för att klara sig själva. Det blev en fristad. Verksamheten lades ned redan 1920 och dåvarande Spånga kommun tog över och gjorde om det till ålderdomshem. I början på 1980-talet lät Stockholms stad bygga ett nytt äldreboende invid det gamla Fristad.  

ELLEN KEY  

År 1900 gav Ellen Key ut sin bok Barnets århundrade. Hennes bok blev berömd över hela världen och kom ut i 36 utgåvor bara i Tyskland och översattes till många språk. I Barnets århundrade lägger hon fram ett radikalt reformprogram. Hon vill avskaffa “själamorden” i skolan och föra in fantasi, känsla och glädje till kunskap och idéer. Hon såg på barnet som en andlig individualitet som skulle hjälpas till frihet och mognad. Hennes tankar är föregångare till Waldorfskolans pedagogik. Ellen Keyskolan vill föra vidare den nordiska traditionen inom reformpedagogiken vars betydelsefullaste namn är Ellen Key. 

RUDOLF STEINER 

År 1919 inbjöds Rudolf Steiner, österrikisk filosof, vetenskapsman och konstnär, till Waldorf-Astorias fabrik i Stuttgart för att hålla föredrag för arbetarna där. På initiativ av företagets ägare grundades sedan en skola för arbetarnas och tjänstemännens barn – “Waldorfskolan”. 

Idag lever Steiners pedagogik vidare antingen som Steiner- eller waldorfskolor. Det finns mer än 800 skolor i alla världsdelar. 

HANS MÖLLER 

 Hans Möller var den läraren som tog initiativ till att grunda vår waldorfskola. Tillsammans med andra lärare och föräldrar byggde han upp skolan. 

Med tacksamhet kan vi tänka på Hans Möller och de medarbetare han hade omkring sig – hur de byggde och levde sina liv för att bygga upp skolan genom alla årskurser. Det här var tiden före skolpengen. Ett fantastiskt myller av föräldramedverkan präglade uppbyggnaden – för det mesta gjordes med föräldrakraft. Alla gjorde något. Jul- och påskmarknader, med allt vad det innebar, matlagning och bakning, vattenfestivalmarknadsstånd, drakfest på Gärdet, m.m. Allt för att dra in pengar till skolans drift. Solidarisk elevavgift betalades. De som hade råd betalade lite mer medan någon annan mycket mindre. Alla utrymmen städades av föräldrar. 

Under tiden renoverades hela skolan, till största delen av föräldrar, för att ge ändamålsenliga lokaler. 

Skolans fundament var barnen-lärarna-föräldrarna. Samarbete i olika konstellationer styrde skolan. Lärarna stod för det pedagogiska ansvaret och träffades varje torsdag efter skolan slut för att avhandla och besluta i administrativa och pedagogiska frågor. I lärargärningen ingick också att tillsammans ständigt öva inom olika konstnärliga områden. Även kontinuerliga pedagogiska studium bedrevs. Lärarna och andra medarbetare ledde skolan i en platt organisation. I och med en lagändring kom skolan att få en rektor och en förändring i styrningen blev till. 

Mellan åren 1992 och 2015 var Ellen Keyskolan 12-årig, dvs hade gymnasieklasserna  10,11 och 12. 

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-883 42 32

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook