Klasser 

Förskoleklass – Eken

Trygghet & utveckling

I förskoleklassen strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder barnen inför skolgången. Barnen har egna arbetsböcker där de dokumenterar sina lärdomar och vad de gör varje vecka i ord, bild och siffror. Barnen uppmuntras aktivt att använda och utveckla både sitt ordförråd och sin matematiska förståelse vid samling och lek. På samlingen och i leken räknar vi allt som går att räkna; kroppens delar, kamrater och föremål vi har omkring oss. Slöjd, teknik, musik, dans, rörelse och omvärldskunskap ingår i de moment vi övar. Dockteater och dramalek erbjuds varje vecka. Vi lockar fram lustfyllt lärande hellre än att rätta barnen.

Vi uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och att framföra förslag och önskemål tidigt. I förskoleklassen ges barnen möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de sociala färdigheter som kommer att behövas i högre klasser på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner, att samarbeta och kompromissa. Målet är att barnen ska tro på sin egen förmåga och vara vana vid att ta initiativ.

Vi firar högtider och tar del av vårt kulturarv

Den tydliga rytmen som finns i waldorfskolan medvetandegör barnen om tiden och om årets och årstidernas gång. I förberedelserna och firandet av fester och högtider, får barnen ta del av vår kulturtradition och görs medvetna om vårt kulturarv.

Vi samtalar om hur aktuella traditioner och högtider firas både här och i andra kulturer . Barnen i förskoleklassen deltar i fester och traditioner på skolan tillsammans med lågstadiet.

Lågstadiet

Klass 1 – 3

Tematisk undervisning

De återkommande månadsfesterna där eleverna presenterar för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser är ett exempel på waldorfskolans rytmiska arbete.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna under några veckor har tematisk undervisning i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Arbetssättet med perioder skapar en sammanhängande kunskapskontext med möjlighet för eleverna att i lugn och ro fokusera och fördjupa sina kunskaper inom ämnet.

Den tematiska undervisningen ger också goda möjligheter till språkutveckling i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning, vilket främjar utvecklingen av tanke, känsla och vilja.

Klass 1

Folksagan banar väg för eleverna i klass 1
I första klass är folksagan det övergripande temat. Sagorna stimulerar fantasin och förmågan att skapa inre bilder. Genom sagorna möter barnen frågor kring rätt och fel, hjältemod, svåra val och vikten av att följa sitt hjärta.

Från bilderna i sagans värld som eleverna återskapar i sina arbetsböcker växer bokstäverna fram. Bilderna hjälper barnen att minnas bokstävernas ljud. Drakens långa svans formar ett D och fiskens fenor ett F. Snart bildar bokstäverna de första orden och man kan läsa det man själv har skrivit. Många barn kan redan läsa och skriva när de kommer till skolan, men det individuella materialet skapar spännande utmaningar för alla.

Vi övar samarbete och minnet med hjälp av berättelser
Med hjälp av berättelser och praktiska övningar lär sig barnen grunderna i de fyra räknesätten. En berättelse kan gestaltas som ett skriftligt tal där klassen lägger till, drar ifrån och summerar i slutet. På så vis övas samarbete, minne och förmåga att välja räknesätt. Eleverna övar sig också att för varandra berätta hur de resonerar. Individuellt arbetar de i egen takt vidare i sin räknebok med liknande tal.

Lek, sång och rörelse finns alltid med
Lek, sång, och eurytmi rörelse är återkommande inslag i undervisningen. Rörelser och rytmer hjälper barnen att minnas, eftersom kroppen minns längre än huvudet. Därför ingår lek och rytm i matematiken, svenskan och de främmande språken.

Vi utövar både praktiskt och konstnärligt arbete
Undervisningen präglas av ett stort inslag av konstnärligt och praktiskt övande. Målning och teckning, handarbete, sång och flöjt övas varje vecka. I handarbetet lär sig barnen att sticka i klass ett, vilket övar både koncentration och uthållighet. De skapar bland annat ett fodral till sin flöjt.

Klass 2

Fablernas värld och legender får fokus
Berättelsestoffet i andra klass hämtas från fablernas värld och från gamla legender.
Genom djurens egenskaper och handlingar i fablerna kan eleverna identifiera sig med och känna igen mänskliga egenskaper och kvalitéer såsom mod, högmod, ödmjukhet och list. De kan därmed få hjälp att sätta ord på sina egna känslor och igenkännande le åt fabelns sensmoral.
Motsatsen möter barnen i de gamla legenderna om människor som ofta under stora uppoffringar har följt hjärtat i sin övertygelse. Barnen lär känna legenderna om exempelvis Franciscus av Assisi, Sankt Martin och den heliga Birgitta och återger dem i tal, skrift och bild i sina arbetsböcker. Med utgångspunkt i materialet övas olika moment i svenska, såsom enkla grammatik- och stavningsövningar.

I matematiken arbetar vi praktiskt med laborativt material
I matematiken fortsätter arbetet med de fyra räknesätten. Praktiska övningar med laborativt material åskådliggör och konkretiserar olika undervisningsmoment. Multiplikationstabellerna övas med hjälp av rytm, rörelse och sång, vilket underlättar inlärning genom att kroppsminnet aktiveras. Efter gemensamt klassrumsarbete sker individuellt övande av räkneuppgifter i egen takt.

Språk, handarbete, rörelse och musik har en central plats
Främmande språk övas med hjälp av ramsor, sånger och enkla fraser. Fritt eget skrivande övas genom att skriva korta texter till egna bilder. I handarbetet lär sig barnen att virka och skapar både grytlappar och ett fabeldjur. Musik, sång, rörelse och eurytmi intar en central plats i undervisningen.

Klass 3

Projekt om livet förr
Genom berättelser lär eleverna i tredje klass känna livet förr i tiden. De får en förståelse för hur människan i olika miljöer med skiftande utmaningar har skapat förutsättningar för överlevnad. Vi talar till exempel om hur hon har fiskat, knutit nät och byggt båtar, brukat jorden, brutit malm ur berggrunden och gjort sig hemmastadd i världen genom olika praktiska göromål. Vidare lär vi känna ursprungliga yrken såsom fiskare, bergsman, smed och snickare. Vi bekantar oss med arbetet på bondgården både förr och nu och prövar själva på att så och skörda egna grönsaker. Andra sysslor som vi lär känna är malning av säd och bakning. Eleverna får också karda, spinna, väva och sy. Med anknytning till temat genomförs studiebesök på en bondgård och besök hos olika hantverkare. Ett spännande projekt under året är också att tillsammans bygga ett litet, enkelt hus.

Praktisk matematik
De olika projekten bidrar med material till matematiska beräkningar och problemställningar. Eleverna övar sig på att mäta och räkna inför husbygget och introduceras praktiskt i hur man förr använde de gamla kroppsmåtten, men man kommer fram till att med rikslikaren och andra bestämmelser för hur måtten ska bestämmas blir det mycket bättre resultat i byggandet. Volymmått används för att mäta upp rätt mängd när vi bakar eget bröd och kokar soppa av egenodlade grönsaker. Att väga med bessman hur säkert var det? För mer avancerade beräkningar övas nu uppställningar av tal i räkneböckerna.
Dagar fyllda av upplevelser
I svenskämnet övas skrivstil, stavning, ordklasser och skrivande liksom läsning i kapitelböcker. Andra moment under skoldagen är till exempel sång, målning, moderna språk, handarbete, eurytmi och gymnastik, vilka kompletterar varandra och bidrar till att fylla dagarna med upplevelser.

Berättandet har sitt ursprung i gamla testamentet
I tredje klass utgör berättelserna ur Gamla testamentet en viktig del av religionsundervisningen. Skapelseberättelsen, Noaks ark och många andra berättelser hör till vårt kulturarv. Eleverna återger och tolkar dem muntligt, skriftligt och med hjälpa av egna bilder som de målar eller tecknar.

Mellanstadiet

Klass 4 – 6

Tematisk undervisning

I waldorfskolan finns en tydlig dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att vi undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning och befrämjar en allsidig utveckling av tanke, känsla och vilja..

Klass 4

Vi följer Nordens historia
Viktiga teman i årskurs 4 är Nordens historia från istid fram till vikingatidens slut med en fördjupning av vikingatiden och den nordiska mytologin. Zoologi är ett annat karaktärsämne i årskurs 4.

Vi lär känna Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern med vikingatiden fram till Sveriges kristnande. Vi utforskar vår omgivning och fördjupar oss i vår hembygds historia. Vi söker också efter spår av inlandsisen och de människor som en gång bott och verkat i trakten. I berättelserna ur den nordiska mytologin får vi följa asagudarnas öden och äventyr.

Vi upptäcker zoologins värld
I zoologin lär eleverna känna några djurslag och deras specifika egenskaper och karaktäristiska förmågor. Vi jämför örnens skarpa syn, kons lugna idisslande och bläckfiskens flykt i ett moln av bläck med våra egna mänskliga förmågor och kvalitéer. Vi ser också att människan besitter flera förmågor som är typiska för djuren, men inte lika specialiserade. Typiskt för människan är istället hennes mångsidighet och mentala förmåga att planera och utveckla strategier i samspel med sin omgivning, såsom förmågan att använda händerna och verktyg vid behov.

Teori och praktik varvas
I matematikämnet arbetar vi med bråkräkning och taluppställningar. Ett av delmomenten i matematiken innebär framställning av en karta, då vi själva ritar och utför mätningar. Vi lär oss att läsa kartan och förstå hur kartbilden beskriver omgivningen. I svenskämnet fortsätter vi att arbeta med grammatik, rättstavning och formulering av egna texter. Vi besöker bibliotek och museer. Några andra återkommande moment under året är bokreferat, välskrivning, hantverk och olika konstnärliga aktiviteter. Andra inslag är rörelsemoment och naturupplevelser.

Klass 5

I klass fem är det övergripande temat världens stora kulturepoker.

Vi upptäcker Indiens och Egyptens mytologier
Genom berättelser och olika sinnesupplevelser lär eleverna känna den indiska kulturen med dess myter och gudaberättelser. Vi tänder rökelse, äter indisk mat, dansar indiska danser och låter oss inspireras av den indiska musiken.

Därefter går resan vidare till det gamla Persien. Eleverna får höra berättelserna ur Gilgamesheposet, följa stadskulturen framväxt och jämföra den persiska kulturen med den indiska.

Därefter är det dags för den gamla egyptiska mytologin, från den gamla dödskulten till den senare soldyrkan, pyramidernas hemligheter och faraonernas olika levnadsöden.

Slutligen har vi kommit fram till Grekland och den grekiska mytologin. Eleverna får lära känna de grekiska gudarna och gudinnorna med typiska särdrag som mod, list och nyckfullhet. I idrotten prövar vi olika olympiska idrottsgrenar som de gamla grekerna utövade, exempelvis spjutkastning och brottning.

Nu övergår formteckning till geometri
I klass fem övergår den tidigare formteckningen till geometri. På fri hand ritar eleverna geometriska figurer såsom cirklar, trianglar, kvadrater och pentagoner. De lär sig använda passare och linjal som förberedelse inför geometrin i årskurs 6. I kulturperiodernas bildmaterial känner eleverna igen mycket av sina tidigare formteckningsuppgifter, exempelvis dekorativa mönster på antika grekiska urnor och i de forntida templen.

Botanik kommer in i bilden
Ännu ett viktigt tema under året är botanik. Genom naturstudier iakttar vi olika växters förvandling under årets gång med knoppar som spricker upp om våren och utvecklas till blad och blommor. Eleverna studerar svampar, alger och lavar, ser hur vissa växter trivs i skugga och hur andra sträcker sig mot ljuset.

Konstnärliga ämnen har en viktig plats
Målning och teckning har en viktig plats i den dagliga undervisningen. I handarbetet stickar eleverna lovikkavantar på hösten och syr tygdjur på våren.

Norden och Sverige är i fokus
I geografin läser vi om Sverige och Norden. Vi lär känna de olika landskapens särart i vårt avlånga land med dess sjöar, älvar, fjäll och hav. Vi lär också känna våra grannländer och övar läsning i kartböcker.

Grammatiken får en central plats
Grammatik, både svensk och engelsk, har en central plats i klass fem. I svenska går man igenom ordklasserna och ägnar mycket tid åt språkriktighet.

Klass 6

Eleverna i klass sex är ofta intresserade av etiska frågor om till exempel rätt och fel eller konsekvenser av olika handlingar. De visar engagemang och för gärna samtal om orättvisor och svåra människoöden.

Vi möter romarna
I historieundervisningen läser vi om romarna och den demokratiska processens framväxt parallellt med rättssamhällets utveckling. Vi följer romarrikets expansion i den antika världen och ser hur romarna skapade ett gigantiskt imperium. Det romerska riket föll, men dess ideal, lagar, organisationsstrukturer och byggnadsverk kan vi återfinna i vår egen tid. Eleverna för samtal kring frågor om dåtidens syn på världen och drar paralleller till vår egen tid samt reflekterar över människobilden då och nu. När romarriket faller inleds Europas medeltid. Eleverna får då återknyta bekantskapen med flera personligheter de mötte i legenderna i årskurs två. De lär bland annat känna flera sidor av den heliga Birgittas liv.

Fysiken kommer in i bilden
Fysiken tillkommer som nytt skolämne. Vi studerar optik och akustik och övar att noga iaktta och återberätta vad vi kan uppfatta med våra sinnen.

Geografi och klimat, geologi och istider, mineraler och bergarter utforskas
I geografin läser vi om Europa. Vi ser hur klimatet skiljer sig mellan norr och söder, mellan slättland och bergsklimat och hur det har påverkat människans livsvillkor. På kartan ser vi hur bergskedjorna hänger samman och hur floderna och sjöarna ligger i förhållande till Europas stora städer. Vi betraktar även jorden som helhet och lär känna världsdelarnas och kusternas form. Vidare lär vi oss vilken inverkan strömmar, vindar och bergsmassiv har på klimatet.

Geologi är ett av huvudämnena i klass sex. Vi studerar berggrunden och dess formationer samt hur istiden har påverkat landskapet. Vi lär känna olika mineraler och bergarter och får en förståelse berggrundens skiftande åldrar i olika delar av världen. Vi studerar också olika geologiska fenomen, t.ex. vulkanism och jordbävningar.

Vidare i matematiken och i svenskan
I matematiken introduceras procenträkning och i svenskan är satsdelar ett nytt moment, samtidigt som vi repeterar och fördjupar kunskaperna om ordklasserna.

Musik med kör
I musikundervisningen sjunger vi i kör och övar stämsång. Vi lära oss också att läsa noter och prövar på att spela olika instrument.

Övriga ämnen
Liksom tidigare arbetar vi bland annat med bild och målning, trä- och textilslöjd samt främmande språk.

Högstadiet

Klass 7 – 9

Tematisk undervisning

I waldorfskolan finns en tydlig dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att vi undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning vilket främjar en allsidig utveckling av tanke, känsla och vilja.

Klass 7

En vindlande resa genom historien
Eleverna får under året följa med på en lång och vindlande resa genom historien. Vi följer Europas utveckling från medeltiden genom renässansen och reformationen fram till den nya tiden och ser de vetenskapliga upptäckternas betydelse i historien. Vi följer utvecklingen av kartografin och de geografiska upptäckternas historia, med handelsledernas utveckling och mötet med främmande kulturer.

Henrik Sjöfararen, Marco Polo, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus och många andra stora äventyrare och upptäckare för oss ut i världen, bort från Europa och ut i den stora okända världen. Tillsammans med dem vidgas världen och vi följer Afrikas och Asiens historia och geografi i upptäcktsresornas spår. Vi ser också de genomgripande konsekvenserna européernas kolonialism förde med sig för ursprungsbefolkningen i de nya länderna.

Astronomins och konstens värld utforskas
Navigationskonsten i Europa hade inte varit möjlig utan arabernas upptäckter inom astronomin. Eleverna i klass sju läser astronomi och följer månens och planeternas omloppsbanor och studerar stjärnorna på natthimlen. Man arbetar med biografier över stora konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och en ny världsbild träder fram, en länk mellan tekniken och konsten.

Kemi och människokunskap
I ämnet kemi arbetar eleverna bland annat med olika förbränningsprocesser. Under perioden i människokunskap vänder vi oss inåt på en upptäcktsfärd i våra kroppars inre. Där följer vi blodets omlopp, hjärtats aldrig vilande muskulatur, de inre organen, det rytmiska systemet samt människans fortplantning och ett fosters växande. Vi tecknar och målar till ämnet och får därmed en större förståelse.

Klass 8

Ekonomisk historia – med industrialismens och handelns framväxt, framför allt i England och Sverige, lär vi oss om människans skaparkraft, som förändrar och förvandlar världen både på gott och ont. Upptäckterna är gjorda men hur tar vi dem bäst tillvara?

I historieundervisningen behandlas också den franska och amerikanska revolutionen. Tankarna kring frihet, jämlikhet och broderskap tilltalar eleverna.

I geografin går vi igenom Nord- och Sydamerika och Oceanien. Vi lär oss även mer om ursprungsbefolkningen i de olika världsdelarna.

I svenskämnet har skapandet av en pjäs en central plats
I svenskan fördjupas läs- och skrivprocessen. Eleverna utvecklar och experimenterar med språket som verktyg i tal och skrift. Det stora arbetet under året är dock 8:ans spel som intar en mycket central plats under året. En stor del av undervisningstiden ägnas åt scenografi. På hantverkslektionerna arbetar eleverna med att skapa teaterdräkter. Slutligen framförs den utvalda pjäsen för föräldrar och inbjudna gäster.

Kemi och fysik tar mer plats
I kemin fortsätter vi med näringslära och livsmedelsframställning. Livsviktiga ämnen som protein, kolhydrater och fett skildras i sitt sammanhang. I fysiken tas hydro- och aeromekanik och elektromagnetism upp.

I anatomi arbetar vi med människans och djurens rörelseapparat, det hårda, stabila skelettet samt ögats och hjärnans funktion. Vi tecknar och målar till ämnet och får därmed en större förståelse.

I målningen arbetar vi främst med svartvita tekniker samt övningar med ljus och skugga.

Klass 9

I undervisningen, som huvudsakligen förmedlas av ämneslärare, betonas faktakunskaper i högre grad. Konstnärliga och vetenskapliga ämnen står i polaritet till varandra och ger eleverna ett vidare perspektiv.

Europa och världens historia är i fokus
Folkens kamp för frihet, kungars strävan efter envälde och nationalstaternas framväxt är ett viktigt tema i historieämnet. 1900-talets historia utgör också en betydelsefull epok i undervisningen. Idéströmningar och samhällsstrukturer i Europa och övriga världen diskuteras och jämförs. 

Konst- och litteraturhistorien belyses
I klass 9 ingår studium av konsthistoria med bildkonstens utveckling från grottmålningarna fram till 1600-talets mästare. I svenskan ingår litteraturhistoria, som behandlar upplysningstiden med stora tänkare och författare som Voltaire och Rousseau. I avsnittet om romantiken stiftar eleverna närmare bekantskap med framträdande författare och poeter, såsom Goethe, Schiller, Stagnelius och Kellgren.

Några övriga ämnen
I kemin behandlas de organiska processerna och i fysiken de två polariteterna kyla och värme.
I samhällskunskapen behandlas dagens samhälle och institutioner. Lag och rätt, världsekonomi och företagande är några teman som eleverna får arbeta med under läsåret. Tidigare kunskaper i historieämnet från årskurs 7 och 8 anknyter till samhällskunskapen i årskurs 9.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-883 42 32

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook