Ellen Key skolan är en Waldorfskola med årskurserna F-klass till och med klass 9. Pedagogiken bygger på en helhetssyn, där det teoretiska, konstnärliga och praktiska tillämpas i all undervisning.

Fokus ligger på hela människan, lärandet stimulerar både hjärna, hjärta och hand. Genom en jämvikt i tanke-, känslo- och viljeaktivitet i undervisningen, får eleven möjlighet att utveckla både intellekt, kreativitet och handlingskraft.